Foundiz Verhuur Voorwaarden

 

VERHUURVOORWAARDEN FOUNDIZ B.V.

 

Geldig vanaf 1 juli 2018

 

 

Artikel 1  - Definities en algemene bepalingen

1.1  Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  Verhuurder: Foundiz B.V. en al haar vestigingen.

  Huurder: de (potentiële) wederpartij van Verhuurder met betrekking tot een (potentiële) huurovereenkomst.

  Partijen: Verhuurder en Huurder gezamenlijk.

  Materieel: alle door Verhuurder aan Huurder verhuurde roerende goederen, al dan niet in eigendom van Verhuurder.

  Week: een periode van vijf opeenvolgende huurdagen, waarbij een weekend (zaterdag en zondag) niet wordt meegerekend, tenzij het materieel op zaterdag en/of zondag gebruikt wordt of stand-by staat. Nationale feestdagen op maandag t/m vrijdag worden beschouwd als huurvrij, tenzij het materieel op deze dagen gebruikt wordt of stand-by staat.

  Huurdag: kalenderdag.

  Schriftelijk: in document, fax, e-mail, internet of ander elektronisch medium;

1.2  Mondelinge afspraken hebben tussen Partijen slechts rechtskracht, nadat zij schriftelijk door Verhuurder zijn bevestigd, dan wel nadat door of namens Huurder enig schriftelijk document, bijv. doch niet uitsluitend een verhuurcontract, bij aflevering van het Materieel is ondertekend.

1.3  Verhuurder kan een legitimatie verlangen van Huurder of van de degene die het Materieel namens Huurder komt afhalen, dan wel in ontvangst neemt.

 

Artikel 2  - Toepasselijkheid

2.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Huurder en Verhuurder.

2.2  Verhuurder wijst uitdrukkelijk de algemene voorwaarden van Huurder af en aanvaardt slechts afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, indien Verhuurder schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

 

Artikel 3  - Offerte en overeenkomst

3.1  Elke offerte door Verhuurder aan Huurder uitgebracht is vrijblijvend.

3.2  Gegevens, prijzen daarbij inbegrepen, in drukwerk, catalogi of op internet vormen geen aanbod vanwege Verhuurder. Hieraan kunnen door Huurder geen rechten worden ontleend.

3.3  Een overeenkomst tot verhuur komt op het eerste van de volgende momenten tot stand: 1) op het moment van ondertekening van de verhuurovereenkomst door of namens Huurder of 2) op het moment dat de opdracht van Huurder aan Verhuurder naar aanleiding van de offerte schriftelijk door Verhuurder is bevestigd of 3) op het moment dat voldaan is aan de vereisten van artikel 1.2 van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 4  - Huurtermijn

4.1  De huur wordt aangegaan voor de periode van tenminste één huurdag of een veelvoud hiervan. Voor bepaald Materieel geldt een minimum huurperiode.

4.2  De huurperiode start op de dag waarop het Materieel aan Huurder ter beschikking wordt gesteld, tenzij Partijen anders overeenkomen. De huurperiode eindigt op de dag waarop het Materieel in het beheer van Verhuurder is teruggebracht, tenzij Partijen anders overeenkomen.

4.3  Materieel met een urenteller wordt aan Huurder verhuurd met een maximum van 10 gebruiksuren per huurdag, dan wel 50 gebruiksuren per week. Indien de Huurder dit Materieel meer dan 10 uren per huurdag heeft gebruikt, dan wel meer dan 50 uren per week, dient Huurder een huurtoeslag naar rato te betalen.

 

Artikel 5  - Beschikbaar Materieel

5.1  De huurtarieven zijn uitsluitend van toepassing op het Materieel dat Verhuurder in voorraad heeft.

5.2  Materieel dat niet voorradig is in het dichtstbijzijnde magazijn van Verhuurder doch wel in een andere vestiging, kan of door Huurder in de andere vestiging worden afgehaald of Verhuurder kan zorgen dat het betreffende magazijn dit Materieel levert, waarbij de transportkosten voor rekening van Huurder zijn.

5.3  Materieel dat door volume, gewicht of aard uitsluitend op bepaalde locaties voorradig is, wordt alleen vanuit deze locaties geleverd en moet daar ook worden teruggebracht.

5.4  Indien de gewenste goederen niet voorradig zijn in geen van de vestigingen van Verhuurder, kan Verhuurder desgewenst bemiddelen om het gewenste materiaal alsnog te leveren. In voorkomend geval is Huurder gebonden aan de voorwaarden van de door Verhuurder ingeschakelde derde. Huurder vergoedt aan Verhuurder het nader overeen te komen huurtarief.

Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade door of met het door de derde geleverde Materieel.

5.5  Het Materieel wordt door Verhuurder in schone en goed bruikbare staat geleverd.

 

Artikel 6  - Transport van Materieel door Verhuurder

6.1  Huurder draagt de kosten en het risico van het transport, inclusief laden en lossen, tenzij het Materieel door of namens Verhuurder wordt getransporteerd. In het laatste geval zijn uitsluitend de kosten voor rekening van Huurder.

6.2  Wanneer dit met Huurder is afgesproken, verzorgt Verhuurder tegen een separaat overeen te komen tarief het transport van en naar de door huurder opgegeven plaats op de begane grond en op een voor het transportmiddel bereikbare plaats, en indien mogelijk het laden en lossen.

6.3  Verhuurder bericht Huurder zo nauwkeurig mogelijk over de bezorg- of ophaaltijden. Huurder kan aan de opgegeven tijdstippen geen rechten ontlenen.

6.4  Aflevering in gedeelten is toegestaan.

6.5  Bij het transport gebruikte, niet voor eenmalig gebruik bestemde hulpmiddelen als pallets, kratten, containers e.d. blijven eigendom van Verhuurder of de door haar ingeschakelde vervoerder, ook wanneer daarvoor door Huurder statiegeld wordt betaald. Deze hulpmiddelen dienen op eerste verzoek te worden teruggegeven. Deze hulpmiddelen mogen niet aan

derden ter beschikking worden gesteld. Indien ze niet worden geretourneerd, vergoedt Huurder de nieuwprijs met een opslag van 15%.

6.6  Huurder dient ervoor te zorgen dat op de overeengekomen datum en op het overeengekomen tijdstip het benodigde en bevoegde personeel aanwezig is voor het in ontvangst of retour nemen van het Materieel. Indien Huurder hieraan niet voldoet, behoudt Verhuurder zich het recht voor om het Materieel respectievelijk mee terug te nemen dan wel voor rekening en

risico van Huurder te laten staan. De hieruit voortvloeiende kosten alsmede de extra kosten voor een nieuwe aflevering of retourname komen geheel voor rekening van Huurder.

 

Artikel 7  - Verplichtingen en bevoegdheden van Verhuurder

7.1  Verhuurder is bevoegd het Materieel af te leveren met afwijkingen op ondergeschikte punten van de toegezegde eigenschappen, waartoe in ieder geval doch niet uitsluitend worden gerekend: geringe kleur-, gewicht- en of maatverschillen, andere onderdelen of programmatuur die technisch en kwalitatief gelijkwaardig zijn en het functioneren niet negatief

beïnvloeden.

7.2  Verhuurder verzorgt het preventief onderhoud van het Materieel voor de huurperiode en draagt daarvan de kosten. Dagelijks onderhoud gedurende de huurperiode en kosten voor zover deze niet voortvloeien uit normaal gebruik zijn voor rekening van Huurder. Bedoeld onderhoud wordt zoveel mogelijk uitgevoerd op werkdagen tussen 08.00 uur en 16.00 uur.

7.3  Indien het Materieel bij normaal gebruik niet naar behoren functioneert, wordt het herstel door of namens Verhuurder verzorgd op een zo kort mogelijke termijn.

7.4  Verhuurder stelt aan Huurder de benodigde gebruiksaanwijzing ter beschikking.

 

Artikel 8  - Verplichtingen van Huurder

8.1  Het Materieel mag alleen door Huurder zelf en/of zijn werknemers in de uitoefening van hun functie worden gebruikt.

8.2  Het Materieel dient in overeenstemming met de bestemming te worden gebruikt. Bij twijfel over of onbekendheid met het Materieel en/of de inhoud van de gebruiksinstructies en/of de geschiktheid van het Materieel voor het gebruik dat Huurder van het Materieel wenst te maken, dient Huurder vooraf Verhuurder te raadplegen.

8.3  Huurder is er voor verantwoordelijk, dat het Materieel uitsluitend in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en/of richtlijnen in de branche  wordt gebruikt.

8.4  Huurder is er voor verantwoordelijk dat Materieel dat uitsluitend door personeel met een specifieke deskundigheid mag worden gebruikt, niet wordt gebruikt door personeel dat deze

deskundigheid mist.

8.5  Huurder is verplicht de door Verhuurder gegeven gebruiksinstructie – in welke vorm dan ook verstrekt – nauwgezet na te leven en in het bijzonder zorg te dragen voor het als normaal beschouwde dagelijkse onderhoud, waaronder bij dieselgedreven apparatuur tenminste wordt verstaan: controleren van de oliestanden, het koelvloeistofniveau en de accu-inhoud en

bij trilblokken het oliepeil van het trilblokcarter. Tevens is Huurder verplicht om Verhuurder te berichten wanneer een periodieke onderhoudsbeurt (gegevens zijn leesbaar op de aangebrachte onderhoudssticker) uitgevoerd kan komen worden. Huurder stelt Verhuurder in de gelegenheid om alle benodigde werkzaamheden aan het Materieel uit te voeren.

8.6  Huurder is gehouden om over alle vergunningen, toestemmingen en machtigingen te beschikken die nodig zijn voor het werken met het Materieel.

8.7  Huurder zal het Materieel in goede staat houden en in schone, goede en direct bruikbare staat terugleveren aan Verhuurder, behoudens normale slijtage. Een transporteur die in opdracht van Verhuurder het Materieel komt halen of brengen, heeft geen bevoegdheid om namens Verhuurder de staat van het Materieel te controleren, te tellen en/of de aard van

het Materieel vast te stellen. Indien het Materieel voorzien is van een lekbak, waarin olie en reststoffen worden verzameld, zal Huurder deze lekbak voor teruglevering legen en reinigen. Verhuurder kan de kosten voor reiniging bij Huurder in rekening brengen.

8.8  Het is Huurder niet toegestaan om buiten het in artikel 8.5 genoemde dagelijkse onderhoud zelf werkzaamheden aan het Materieel uit te voeren, veranderingen, uitbreidingen of voorzieningen aan te brengen of dit door derden te laten doen.

8.9  Indien van toepassing draagt Huurder zelf zorg voor de correcte omgevingscondities, zoals veilige elektrische aansluitingen, toe- en afvoer van koelwater, condensafvoer en eventuele afvoerkanalen voor ventilatielucht.

8.10 Montage, demontage en installatie van het Materieel vindt plaats door en voor rekening van Huurder, tenzij anders overeengekomen.

8.11 Het Materieel is voor risico van Huurder vanaf de start van de huurperiode tot het einde van de huurperiode als bedoeld in artikel 4.2 van deze Algemene Voorwaarden. Huurder is verplicht om bij de start van de huurperiode het Materieel terstond op gebreken te onderzoeken. Huurder dient eventuele gebreken onverwijld, doch uiterlijk binnen 24 uur, te melden, bij gebreke waarvan het Materieel wordt geacht in goede staat te zijn geleverd.

8.12 Huurder is verplicht schade, vermissing, verlies, diefstal, vernietiging beslaglegging en/of vorderingen van derden onverwijld, doch uiterlijk binnen 24 uur, te melden aan Verhuurder, nadat een dergelijke omstandigheid zich heeft voorgedaan.

 

 

Artikel 9  - Prijzen, facturatie en betaling

9.1  Huurder dient de door Verhuurder conform zijn meest recente prijslijst in rekening gebrachte huurtarieven te voldoen ongeacht of aan alle administratieve vereisten is voldaan.

9.2  De huurtarieven gelden uitsluitend voor gebruik van het Materieel in Nederland en België. Voor gebruik in andere landen, op schepen en in de offshore, worden met Huurder aanvullende (tarief)afspraken gemaakt. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor kosten en schade als gevolg van niet vooraf afgesproken gebruik van het Materieel in andere dan in dit

artikel genoemde landen, op schepen of offshore.

9.3  Verhuurder is bevoegd de overeengekomen prijs te wijzigen gedurende de huurperiode, indien de huurperiode langer duurt dan 30 kalenderdagen. Tevens is Verhuurder bevoegd de overeengekomen prijs te wijzigen, indien wettelijke bepalingen of kostprijsbepalende factoren hem daartoe verplichten. Huurder dient aan Verhuurder binnen 1 week na kennisgeving van de prijswijziging te berichten of de huur wordt voortgezet overeenkomstig de nieuwe tarieven of de huur wordt beëindigd.

9.4  Betaling van de huurtarieven dient in beginsel contant bij teruglevering van het Materieel door Huurder te geschieden. Uitsluitend ter beoordeling van Verhuurder kan betaling na ontvangst van een factuur op rekening plaatsvinden met inachtneming van tussen Huurder en Verhuurder overeengekomen termijnen. In geval Verhuurder bereid is om Huurder in de

gelegenheid te stellen de betaling van de huurtarieven na ontvangst van de factuur te voldoen, vindt facturatie plaats òf direct na het einde van de huurtermijn òf per twee of vier weken, welk moment eerder is. Huurder dient binnen 30 dagen na dagtekening van de desbetreffende factuur te betalen zonder aftrek of schuldvergelijking.

9.5  Over een achterstallige termijn is, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, Huurder vanaf de vervaldag de wettelijke handelsrente verschuldigd, alsmede de met de inning verband houdende gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, die tenminste op 15% van het betreffende bedrag worden bepaald. Het bovenstaande geldt onverminderd de

bevoegdheid van Verhuurder om iedere openstaande verplichting harerzijds op te schorten in het geval Huurder nalatig is met de betaling van een of meer verschuldigde termijnen.

9.6  Verhuurder kan altijd een borgsom of ander vorm van zekerheid van Huurder eisen. Na het einde van de huurperiode geeft Verhuurder aan Huurder de borg terug onder inhouding van de huur en kosten die Verhuurder heeft gemaakt of moet maken ter herstel of vervanging van of aan het Materieel, indien deze kosten voor rekening van Huurder dienen te komen.

9.7  Tenzij anders aangegeven, zijn alle prijzen exclusief btw, transport, brandstof, verpakking en verbruiksstoffen.

9.8  Diesel gedreven Materieel en/of brandstoftanks worden met een volle tank geleverd en het verbruik wordt bij retour van het Materieel in rekening gebracht.

9.9  Verhuurder is gerechtigd om op geld waardeerbare vorderingen van Huurder op Verhuurder te verrekenen met vorderingen van Verhuurder op Huurder.

 

Artikel 10 - Overmacht

10.1 In geval van tijdelijke overmacht kunnen de Partijen de nakoming van hun verplichtingen opschorten gedurende een wederzijds overeen te komen termijn van maximaal 1 maand, onder de voorwaarde dat de in overmacht verkerende partij onmiddellijk nadat de omstandigheid die overmacht oplevert zich heeft voorgedaan, haar wederpartij daarvan in kennis stelt. Partijen zullen zich beraden over de gevolgen van deze situatie en kunnen onder meer besluiten om, indien deze situatie langer duurt dan 2 maanden de overeenkomst te ontbinden zonder tot vergoeding van schade en kosten gehouden te zijn. Blijvende overmacht levert direct een ontbindingsmogelijkheid op. Onder overmacht worden omstandigheden verstaan die de uitvoering van de overeenkomst belemmeren en die Partijen, waaronder begrepen toe- of onderleveranciers, niet in hun macht hebben, ook al waren deze voorzienbaar bij de totstandkoming van de overeenkomst.

 

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

11.1 Huurder is aansprakelijk voor alle schade die Verhuurder lijdt als gevolg van beschadiging, vermissing, verlies, vernietiging en/of diefstal en het niet verwijderen van reststoffen van het Materieel opgetreden of veroorzaakt tijdens de huurperiode, behoudens schade als gevolg van normaal gebruik of slijtage, ook al blijkt deze schade pas tijdens inspectie door verhuurder na afloop van de huurperiode. In geval van vermissing, verlies, vernietiging en/of diefstal vergoedt Huurder de nieuwprijs met een opslag van 15%.

11.2 Huurder is aansprakelijk voor alle schade die tijdens de huurperiode is ontstaan met of door het Materieel. Huurder vrijwaart Verhuurder voor alle aanspraken van Huurder of derden op vergoeding van dergelijke schade.

11.3 Indien Huurder in gebreke blijft met betrekking tot het nakomen van deze voorwaarden, zullen alle door Verhuurder te maken of gemaakte kosten, inclusief alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten voor rekening van Huurder komen.

11.4 Boetes voor overtredingen met het Materieel die tijdens de huurperiode door of namens Huurder worden veroorzaakt, dienen door Huurder per ommegaande aan Verhuurder te worden voldaan.

11.5 Indien Verhuurder aansprakelijk is voor door Huurder geleden schade, is deze aansprakelijkheid nooit hoger dan het bedrag van de directe schade tot een maximum van de huurprijs. In geen geval is Verhuurder aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade.

 

Artikel 12 - Verzekering

12.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, maakt Huurder gebruik van de door Verhuurder gesloten verzekeringen. Hiertoe dient Huurder een verzekeringspremie te voldoen. Huurder zal een bedrag voor eigen risico dienen te aanvaarden. Verhuurder zal Huurder voorafgaand aan het aangaan van de huurovereenkomst over de hoogte van de premie, de

dekking en het eigen risico informeren.

12.2 Indien Huurder geen gebruik maakt van de in het vorige lid geboden mogelijkheid tot verzekering van het Materieel, is Huurder verplicht het Materieel op andere wijze voldoende te verzekeren. Op eerste verzoek van Verhuurder dient Huurder hiervan bewijs aan Verhuurder te overleggen.

 

Artikel 13 - Annulering of opschorting van een reeds gegeven opdracht

13.1 Indien Huurder een reeds gegeven opdracht annuleert dan wel opschort, dient Verhuurder als volgt schadeloos te worden gesteld:

  25% van de huurprijs bij annulering binnen 1 week voor aanvang van de huurperiode

  50% van de huurprijs bij annulering binnen 2 dagen voor aanvang van de huurperiode

Eveneens dient Huurder kosten voor op maat geleverd Materieel of reeds bij derden bestelde of gehuurde materialen, die niet zonder kosten aan de leverancier van Verhuurder kunnen worden geretourneerd, volledig te vergoeden. Indien in geval van opschorting de opdracht alsnog wordt uitgevoerd, worden reeds gedane betalingen in mindering gebracht op de factuur voor de volledig uitgevoerde opdracht.

 

Artikel 14  - Ontbinding

14.1 Indien Huurder niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze met Verhuurder gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Verhuurder het recht deze overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden.

14.2 In geval van faillissement, surseance van betaling, stilleggen of liquidatie van het bedrijf van Huurder, heeft Verhuurder het recht onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van deze en van alle overige tussen Huurder en Verhuurder lopende overeenkomsten op te schorten, dan wel daarvoor contante betaling te vorderen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dit naar keuze van Verhuurder, zonder dat Verhuurder tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden, doch onverminderd de aan Verhuurder verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, welke Verhuurder ten laste van Huurder heeft of krijgt dadelijk en ineens opeisbaar. Tevens mag Verhuurder in deze gevallen haar goederen onmiddellijk als eigendom van Verhuurder terugnemen.

14.3 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die voor Verhuurder voortvloeien uit het niet nakomen door Huurder van enige verplichting voor hem uit de overeenkomst en uit deze voorwaarden, zijn geheel voor rekening van Huurder.

 

Artikel 15 - Onderhuur of overdracht van rechten

15.1 Huurder is niet bevoegd het Materieel in onderhuur te geven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, eventueel onder voorwaarden, van Verhuurder.

15.2 Huurder is niet bevoegd zijn rechten en verplichtingen uit de huurovereenkomst over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, eventueel onder voorwaarden, van Verhuurder.

 

Artikel 16 - Toepasselijk recht en geschillen

16.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Huurder en Verhuurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen (waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd) die mochten ontstaan naar aanleiding van een rechtsbetrekking tussen Huurder en Verhuurder, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van de betrokken vestiging van Verhuurder, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.

16.3 Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden ongeldig of nietig is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen komen overeen om de ongeldige of nietige bepaling te vervangen door een bepaling die wat betreft inhoud en strekking zo veel mogelijk overeenstemt met de ongeldige of nietige bepaling.